Home Our activities Sadhna kendras

Sadhna Kendras

Group chanting of mantra and mediation is held at sadhana kendras. The emphasis is on intense prananyam, chanting and meditation.

Contact any of the Sadhna Kendras in UK below:

Norbury

Thursday 8:30pm - 9:30pm

Name: Vinaben Amin
Tel: 020 8679 0716

South Croydon

Saturday 7.00pm - 8.00pm

Name: Chandrakantbhai Shukla
Tel: 020 8651 4900

Carshalton

Thursday 8.30pm - 9.30pm

Name: Ilaben Patel
Tel: 020 8642 2069

West Croydon/Mitcham

Saturday 7.00pm - 8.00pm

Name: Pushpaben Bava
Tel: 020 8684 5293

North London

Saturday 6.00pm - 7.00pm
3rd Saturday of the month

Name: Anjani Shintre
Tel: 07876 713 544

 

 

Weekly Thought

ॐ भूर्भुवः॒ स्वः ।
तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यं ।
भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि। ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥ ।

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ

bhárgo devásya dhīmahi

dhíyo yó naḥ pracodáyāt