Home Contacts UK
Datta Sahaj Yoga Mission (UK)
Address:
Datta Sahaj Yoga Mission (UK)
36 Chestnut Grove
South Croydon
Surrey
CR2 7LH
United Kingdom

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 0208 651 4900

Information: Chandrakantbhai Shukla : 07825 704420
Balubhai Thobani..............: 07749 049854
Jogendrabhai Patel...........: 07956 952756

 
Download information as a vCard


Weekly Thought

ॐ भूर्भुवः॒ स्वः ।
तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यं ।
भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि। ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥ ।

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ

bhárgo devásya dhīmahi

dhíyo yó naḥ pracodáyāt