Home Contacts India
Datta Sahaj Yoga Mission, India
Address:
Girnar Sadhana Ashram. Bhavnath Taleti
Junagadh-362004
Gujarat
India

Telephone: +91 285 624 547

 


Weekly Thought

ॐ भूर्भुवः॒ स्वः ।
तत्स॑वितुर्वरे॑ण्यं ।
भ॒र्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि। ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त्॥ ।

Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tát savitúr váreṇ(i)yaṃ

bhárgo devásya dhīmahi

dhíyo yó naḥ pracodáyāt